‹ chapter « verse verse » chapter ›

Chapter 10 Verse 24 of 40

| | पुरॊधसाम्́ च मुख्यम्́ माम्́ | विढि पार्थ ब्ढ़स्पतिम् | सॆनानीनाम् अहम्́ स्कंदः | सरसाम् अस्मि सागरः | |

Translation

Of priests, O Arjuna, know Me to be the chief, Bṛhaspati. Of generals I am Kārtikeya, and of bodies of water I am the ocean.

SynonymsShare