‹ chapter « verse verse » chapter ›

Chapter 10 Verse 16 of 40

| | वक्तुम् अर्हस्य् अशॆषॆण | दिव्या ह्य् आत्म-विभूतयः | याभिर् विभूतिभिर् लॊकान् | इमाम्́स् त्वम्́ व्याप्य तिष्ठसि | |

Translation

Please tell me in detail of Your divine opulences by which You pervade all these worlds.

SynonymsShare