‹ chapter « verse verse » chapter ›

Chapter 10 Verse 30 of 40

| | प्रह्लादश् चास्मि दैत्यानाम्́ | कालः कलयताम् अहम् | म्ड़्गाणाम्́ च म्ड़्गॆंद्रॊ हम्́ | वैनतॆयश् च पक्षिणाम् | |

Translation

Among the Daitya demons I am the devoted Prahlāda, among subduers I am time, among beasts I am the lion, and among birds I am Garuḍa.

SynonymsShare