‹ chapter verse » chapter ›

Chapter 13 Verse 1 of 35

| | अर्जुन उवाच | प्रक्ड़्तिम्́ पुरुषम्́ चैव | क्षॆत्रम्́ क्षॆत्र-ज्ञम् ऎव च | ऎतद् वॆदितुम् इच्छामि | ज्ञानम्́ ज्ञॆयम्́ च कॆशव | श्री-भगवान् उवाच | इदम्́ शरीरम्́ कौंतॆय | क्षॆत्रम् इत्य् अभिधीयतॆ | ऎतद् यॊ वॆत्ति तम्́ प्राहुः | क्षॆत्र-ज्ञ इति तद्-विदः | |

Translation

Arjuna said: O my dear Kṛṣṇa, I wish to know about prakṛti [nature], puruṣa [the enjoyer], and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of knowledge.

SynonymsShare