‹ chapter « verse verse » chapter ›

Chapter 9 Verse 19 of 33

| | तपाम्य् अहम् अहम्́ वर्षम्́ | निग्ढ़्णाम्य् उत्स्ड़्जामि च | अम्ड़्तम्́ चैव म्ड़्त्युश् च | सद् असच् चाहम् अर्जुन | |

Translation

O Arjuna, I give heat, and I withhold and send forth the rain. I am immortality, and I am also death personified. Both spirit and matter are in Me.

SynonymsShare