‹ chapter « verse verse » chapter ›

Chapter 9 Verse 26 of 33

| | पत्रम्́ पुष्पम्́ फलम्́ तॊयम्́ | यॊ मॆ भक्त्या प्रयच्छति | तद् अहम्́ भक्त्य्-उपह्ड़्तम् | अश्नामि प्रयतात्मनः | |

Translation

If one offers Me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it.

SynonymsShare