‹ chapter « verse verse » chapter ›

Chapter 9 Verse 32 of 33

| | माम्́ हि पार्थ व्यपाश्रित्य | यॆ पि स्युः पाप-यॊनयः | स्त्रियॊ वैश्यास् तथा शूद्रास् | तॆ पि यांति पराम्́ गतिम् | |

Translation

O son of Pṛthā, those who take shelter in Me, though they be of lower birth — women, vaiśyas [merchants] and śūdras [workers] — can attain the supreme destination.

SynonymsShare