Chapter 1

More Chapters

Select a chapter below

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

| ध्ड़्तराष्ट्र उवाच | धर्म-क्षॆत्रॆ कुरु-क्षॆत्रॆ | समवॆता युयुत्सवः | मामकाः पांडवाश् चैव | किम् अकुर्वत सञ्जय ||
dhṛtarāṣṭra uvāca; dharma-kṣetre kuru-kṣetre; samavetā yuyutsavaḥ; māmakāḥ pāṇḍavāś caiva; kim akurvata sañjaya;

| सञ्जय उवाच | द्ड़्ष्ट्वा तु पांडवानीकम्́ | व्यूढम्́ दुर्यॊधनस् तदा | आचार्यम् उपसन्́गम्य | राजा वचनम् अब्रवीत् ||
sañjaya uvāca; dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaḿ; vyūḍhaḿ duryodhanas tadā; ācāryam upasańgamya; rājā vacanam abravīt;

| पश्यैताम्́ पांडु-पुत्राणाम् | आचार्य महतीम्́ चमूम् | व्यूढाम्́ द्रुपद-पुत्रॆण | तव शिष्यॆण धीमता ||
paśyaitāḿ pāṇḍu-putrāṇām; ācārya mahatīḿ camūm; vyūḍhāḿ drupada-putreṇa; tava śiṣyeṇa dhīmatā;

| अत्र शूरा महॆष्व्-आसा | भीमार्जुन-समा युधि | युयुधानॊ विराटश् च | द्रुपदश् च महा-रथः ||
atra śūrā maheṣv-āsā; bhīmārjuna-samā yudhi; yuyudhāno virāṭaś ca; drupadaś ca mahā-rathaḥ;

| ध्ड़्ष्टकॆतुश् चॆकितानः | काशिराजश् च वीर्यवान् | पुरुजित् कुंतिभॊजश् च | शैब्यश् च नर-पुन्́गवः ||
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ; kāśirājaś ca vīryavān; purujit kuntibhojaś ca; śaibyaś ca nara-puńgavaḥ;

| युधामंयुश् च विक्रांत | उत्तमौजाश् च वीर्यवान् | सौभद्रॊ द्रौपदॆयाश् च | सर्व ऎव महा-रथाः ||
yudhāmanyuś ca vikrānta; uttamaujāś ca vīryavān; saubhadro draupadeyāś ca; sarva eva mahā-rathāḥ;

| अस्माकम्́ तु विशिष्टा यॆ | तान् निबॊध द्विजॊत्तम | नायका मम सैंयस्य | सम्́ज्ञार्थम्́ तान् ब्रवीमि तॆ ||
asmākaḿ tu viśiṣṭā ye; tān nibodha dvijottama; nāyakā mama sainyasya; saḿjñārthaḿ tān bravīmi te;

| भवान् भीष्मश् च कर्णश् च | क्ड़्पश् च समितिम्́-जयः | अश्वठामा विकर्णश् च | सौमदत्तिस् तथैव च ||
bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca; kṛpaś ca samitiḿ-jayaḥ; aśvatthāmā vikarṇaś ca; saumadattis tathaiva ca;

| अंयॆ च बहवः शूरा | मद्-अर्थॆ त्यक्त-जीविताः | नाना-शस्त्र-प्रहरणाः | सर्वॆ युढ-विशारदाः ||
anye ca bahavaḥ śūrā; mad-arthe tyakta-jīvitāḥ; nānā-śastra-praharaṇāḥ; sarve yuddha-viśāradāḥ;

| अपर्याप्तम्́ तद् अस्माकम्́ | बलम्́ भीष्माभिरक्षितम् | पर्याप्तम्́ त्व् इदम् ऎतॆषाम्́ | बलम्́ भीमाभिरक्षितम् ||
aparyāptaḿ tad asmākaḿ; balaḿ bhīṣmābhirakṣitam; paryāptaḿ tv idam eteṣāḿ; balaḿ bhīmābhirakṣitam;

| अयनॆषु च सर्वॆषु | यथा-भागम् अवस्थिताः | भीष्मम् ऎवाभिरक्षंतु | भवंतः सर्व ऎव हि ||
ayaneṣu ca sarveṣu; yathā-bhāgam avasthitāḥ; bhīṣmam evābhirakṣantu; bhavantaḥ sarva eva hi;

| तस्य सञ्जनयन् हर्षम्́ | कुरु-व्ड़्ढः पितामहः | सिम्́ह-नादम्́ विनद्यॊच्चैः | शन्́खम्́ दध्मौ प्रतापवान् ||
tasya sañjanayan harṣaḿ; kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ; siḿha-nādaḿ vinadyoccaiḥ; śańkhaḿ dadhmau pratāpavān;

| ततः शन्́खाश् च भॆर्यश् च | पणवानक-गॊमुखाः | सहसैवाभ्यहंयंत | स शब्दस् तुमुलॊ भवत् ||
tataḥ śańkhāś ca bheryaś ca; paṇavānaka-gomukhāḥ; sahasaivābhyahanyanta; sa śabdas tumulo 'bhavat;

| ततः श्वॆतैर् हयैर् युक्तॆ | महति स्यंदनॆ स्थितौ | माधवः पांडवश् चैव | दिव्यौ शन्́खौ प्रदध्मतुः ||
tataḥ śvetair hayair yukte; mahati syandane sthitau; mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva; divyau śańkhau pradadhmatuḥ;

| पाञ्चजंयम्́ ह्ड़्षीकॆशॊ | दॆवदत्तम्́ धनञ्जयः | पौंड्रम्́ दध्मौ महा-शन्́खम्́ | भीम-कर्मा व्ड़्कॊदरः ||
pāñcajanyaḿ hṛṣīkeśo; devadattaḿ dhanañjayaḥ; pauṇḍraḿ dadhmau mahā-śańkhaḿ; bhīma-karmā vṛkodaraḥ;

| अनंतविजयम्́ राजा | कुंती-पुत्रॊ युधिष्ठिरः | नकुलः सहदॆवश् च | सुघॊष-मणिपुष्पकौ | काश्यश् च परमॆष्व्-आसः | शिखंडी च महा-रथः | ध्ड़्ष्टद्युम्नॊ विराटश् च | सात्यकिश् चापराजितः | द्रुपदॊ द्रौपदॆयाश् च | सर्वशः प्ड़्थिवी-पतॆ | सौभद्रश् च महा-बाहुः | शन्́खान् दध्मुः प्ड़्थक् प्ड़्थक् ||
anantavijayaḿ rājā; kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ; nakulaḥ sahadevaś ca; sughoṣa-maṇipuṣpakau; kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ; śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ; dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca; sātyakiś cāparājitaḥ; drupado draupadeyāś ca; sarvaśaḥ pṛthivī-pate; saubhadraś ca mahā-bāhuḥ; śańkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak;

| अनंतविजयम्́ राजा | कुंती-पुत्रॊ युधिष्ठिरः | नकुलः सहदॆवश् च | सुघॊष-मणिपुष्पकौ | काश्यश् च परमॆष्व्-आसः | शिखंडी च महा-रथः | ध्ड़्ष्टद्युम्नॊ विराटश् च | सात्यकिश् चापराजितः | द्रुपदॊ द्रौपदॆयाश् च | सर्वशः प्ड़्थिवी-पतॆ | सौभद्रश् च महा-बाहुः | शन्́खान् दध्मुः प्ड़्थक् प्ड़्थक् ||
anantavijayaḿ rājā; kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ; nakulaḥ sahadevaś ca; sughoṣa-maṇipuṣpakau; kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ; śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ; dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca; sātyakiś cāparājitaḥ; drupado draupadeyāś ca; sarvaśaḥ pṛthivī-pate; saubhadraś ca mahā-bāhuḥ; śańkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak;

| अनंतविजयम्́ राजा | कुंती-पुत्रॊ युधिष्ठिरः | नकुलः सहदॆवश् च | सुघॊष-मणिपुष्पकौ | काश्यश् च परमॆष्व्-आसः | शिखंडी च महा-रथः | ध्ड़्ष्टद्युम्नॊ विराटश् च | सात्यकिश् चापराजितः | द्रुपदॊ द्रौपदॆयाश् च | सर्वशः प्ड़्थिवी-पतॆ | सौभद्रश् च महा-बाहुः | शन्́खान् दध्मुः प्ड़्थक् प्ड़्थक् ||
anantavijayaḿ rājā; kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ; nakulaḥ sahadevaś ca; sughoṣa-maṇipuṣpakau; kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ; śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ; dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca; sātyakiś cāparājitaḥ; drupado draupadeyāś ca; sarvaśaḥ pṛthivī-pate; saubhadraś ca mahā-bāhuḥ; śańkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak;

| स घॊषॊ धार्तराष्ट्राणाम्́ | ह्ड़्दयानि व्यदारयत् | नभश् च प्ड़्थिवीम्́ चैव | तुमुलॊ भ्यनुनादयन् ||
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāḿ; hṛdayāni vyadārayat; nabhaś ca pṛthivīḿ caiva; tumulo 'bhyanunādayan;

| अथ व्यवस्थितान् द्ड़्ष्ट्वा | धार्तराष्ट्रान् कपि-ध्वजः | प्रव्ड़्त्तॆ शस्त्र-संपातॆ | धनुर् उद्यम्य पांडवः | ह्ड़्षीकॆशम्́ तदा वाक्यम् | इदम् आह मही-पतॆ ||
atha vyavasthitān dṛṣṭvā; dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ; pravṛtte śastra-sampāte; dhanur udyamya pāṇḍavaḥ; hṛṣīkeśaḿ tadā vākyam; idam āha mahī-pate;

| अर्जुन उवाच | सॆनयॊर् उभयॊर् मध्यॆ | रथम्́ स्थापय मॆ च्युत | यावद् ऎतान् निरीक्षॆ हम्́ | यॊढु-कामान् अवस्थितान् | कैर् मया सह यॊढव्यम् | अस्मिन् रण-समुद्यमॆ ||
arjuna uvāca; senayor ubhayor madhye; rathaḿ sthāpaya me 'cyuta; yāvad etān nirīkṣe 'haḿ; yoddhu-kāmān avasthitān; kair mayā saha yoddhavyam; asmin raṇa-samudyame;

| अर्जुन उवाच | सॆनयॊर् उभयॊर् मध्यॆ | रथम्́ स्थापय मॆ च्युत | यावद् ऎतान् निरीक्षॆ हम्́ | यॊढु-कामान् अवस्थितान् | कैर् मया सह यॊढव्यम् | अस्मिन् रण-समुद्यमॆ ||
arjuna uvāca; senayor ubhayor madhye; rathaḿ sthāpaya me 'cyuta; yāvad etān nirīkṣe 'haḿ; yoddhu-kāmān avasthitān; kair mayā saha yoddhavyam; asmin raṇa-samudyame;

| यॊत्स्यमानान् अवॆक्षॆ हम्́ | य ऎतॆ त्र समागताः | धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुढॆर् | युढॆ प्रिय-चिकीर्षवः ||
yotsyamānān avekṣe 'haḿ; ya ete 'tra samāgatāḥ; dhārtarāṣṭrasya durbuddher; yuddhe priya-cikīrṣavaḥ;

| सञ्जय उवाच | ऎवम् उक्तॊ ह्ड़्षीकॆशॊ | गुडाकॆशॆन भारत | सॆनयॊर् उभयॊर् मध्यॆ | स्थापयित्वा रथॊत्तमम् ||
sañjaya uvāca; evam ukto hṛṣīkeśo; guḍākeśena bhārata; senayor ubhayor madhye; sthāpayitvā rathottamam;

| भीष्म-द्रॊण-प्रमुखतः | सर्वॆषाम्́ च मही-क्षिताम् | उवाच पार्थ पश्यैतान् | समवॆतान् कुरून् इति ||
bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ; sarveṣāḿ ca mahī-kṣitām; uvāca pārtha paśyaitān; samavetān kurūn iti;

More Chapters

Select a chapter below

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Share