Chapter 11

More Chapters

Select a chapter below

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

| अर्जुन उवाच | मद्-अनुग्रहाय परमम्́ | गुह्यम् अध्यात्म-सम्́ज्ञितम् | यत् त्वयॊक्तम्́ वचस् तॆन | मॊहॊ यम्́ विगतॊ मम ||
arjuna uvāca; mad-anugrahāya paramaḿ; guhyam adhyātma-saḿjñitam; yat tvayoktaḿ vacas tena; moho 'yaḿ vigato mama;

| भवाप्ययौ हि भूतानाम्́ | श्रुतौ विस्तरशॊ मया | त्वत्तः कमल-पत्राक्ष | माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् ||
bhavāpyayau hi bhūtānāḿ; śrutau vistaraśo mayā; tvattaḥ kamala-patrākṣa; māhātmyam api cāvyayam;

| ऎवम् ऎतद् यथाठ त्वम् | आत्मानम्́ परमॆश्वर | द्रष्टुम् इच्छामि तॆ रूपम् | ऐश्वरम्́ पुरुषॊत्तम ||
evam etad yathāttha tvam; ātmānaḿ parameśvara; draṣṭum icchāmi te rūpam; aiśvaraḿ puruṣottama;

| मंयसॆ यदि तच् छक्यम्́ | मया द्रष्टुम् इति प्रभॊ | यॊगॆश्वर ततॊ मॆ त्वम्́ | दर्शयात्मानम् अव्ययम् ||
manyase yadi tac chakyaḿ; mayā draṣṭum iti prabho; yogeśvara tato me tvaḿ; darśayātmānam avyayam;

| श्री-भगवान् उवाच | पश्य मॆ पार्थ रूपाणि | शतशॊ थ सहस्रशः | नाना-विधानि दिव्यानि | नाना-वर्णाक्ड़्तीनि च ||
śrī-bhagavān uvāca; paśya me pārtha rūpāṇi; śataśo 'tha sahasraśaḥ; nānā-vidhāni divyāni; nānā-varṇākṛtīni ca;

| पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् | अश्विनौ मरुतस् तथा | बहूंय् अद्ड़्ष्ट-पूर्वाणि | पश्याश्चर्याणि भारत ||
paśyādityān vasūn rudrān; aśvinau marutas tathā; bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi; paśyāścaryāṇi bhārata;

| इहैक-स्थम्́ जगत् क्ड़्त्स्नम्́ | पश्याद्य स-चराचरम् | मम दॆहॆ गुडाकॆश | यच् चांयद् द्रष्टुम् इच्छसि ||
ihaika-sthaḿ jagat kṛtsnaḿ; paśyādya sa-carācaram; mama dehe guḍākeśa; yac cānyad draṣṭum icchasi;

| न तु माम्́ शक्यसॆ द्रष्टुम् | अनॆनैव स्व-चक्षुषा | दिव्यम्́ ददामि तॆ चक्षुः | पश्य मॆ यॊगम् ऐश्वरम् ||
na tu māḿ śakyase draṣṭum; anenaiva sva-cakṣuṣā; divyaḿ dadāmi te cakṣuḥ; paśya me yogam aiśvaram;

| सञ्जय उवाच | ऎवम् उक्त्वा ततॊ राजन् | महा-यॊगॆश्वरॊ हरिः | दर्शयाम् आस पार्थाय | परमम्́ रूपम् ऐश्वरम् ||
sañjaya uvāca; evam uktvā tato rājan; mahā-yogeśvaro hariḥ; darśayām āsa pārthāya; paramaḿ rūpam aiśvaram;

| अनॆक-वक्त्र-नयनम् | अनॆकाद्भुत-दर्शनम् | अनॆक-दिव्याभरणम्́ | दिव्यानॆकॊद्यतायुधम् | दिव्य-माल्यांबर-धरम्́ | दिव्य-गंधानुलॆपनम् | सर्वाश्चर्य-मयम्́ दॆवम् | अनंतम्́ विश्वतॊ-मुखम् ||
aneka-vaktra-nayanam; anekādbhuta-darśanam; aneka-divyābharaṇaḿ; divyānekodyatāyudham; divya-mālyāmbara-dharaḿ; divya-gandhānulepanam; sarvāścarya-mayaḿ devam; anantaḿ viśvato-mukham;

| अनॆक-वक्त्र-नयनम् | अनॆकाद्भुत-दर्शनम् | अनॆक-दिव्याभरणम्́ | दिव्यानॆकॊद्यतायुधम् | दिव्य-माल्यांबर-धरम्́ | दिव्य-गंधानुलॆपनम् | सर्वाश्चर्य-मयम्́ दॆवम् | अनंतम्́ विश्वतॊ-मुखम् ||
aneka-vaktra-nayanam; anekādbhuta-darśanam; aneka-divyābharaṇaḿ; divyānekodyatāyudham; divya-mālyāmbara-dharaḿ; divya-gandhānulepanam; sarvāścarya-mayaḿ devam; anantaḿ viśvato-mukham;

| दिवि सूर्य-सहस्रस्य | भवॆद् युगपद् उठिता | यदि भाः सद्ड़्शी सा स्याद् | भासस् तस्य महात्मनः ||
divi sūrya-sahasrasya; bhaved yugapad utthitā; yadi bhāḥ sadṛśī sā syād; bhāsas tasya mahātmanaḥ;

| तत्रैक-स्थम्́ जगत् क्ड़्त्स्नम्́ | प्रविभक्तम् अनॆकधा | अपश्यद् दॆव-दॆवस्य | शरीरॆ पांडवस् तदा ||
tatraika-sthaḿ jagat kṛtsnaḿ; pravibhaktam anekadhā; apaśyad deva-devasya; śarīre pāṇḍavas tadā;

| ततः स विस्मयाविष्टॊ | ह्ड़्ष्ट-रॊमा धनञ्जयः | प्रणम्य शिरसा दॆवम्́ | क्ड़्ताञ्जलिर् अभाषत ||
tataḥ sa vismayāviṣṭo; hṛṣṭa-romā dhanañjayaḥ; praṇamya śirasā devaḿ; kṛtāñjalir abhāṣata;

| अर्जुन उवाच | पश्यामि दॆवाम्́स् तव दॆव दॆहॆ | सर्वाम्́स् तथा भूत-विशॆष-सन्́घान् | ब्रह्माणम् ईशम्́ कमलासन-स्थम् | ड़्षीम्́श् च सर्वान् उरगाम्́श् च दिव्यान् ||
arjuna uvāca; paśyāmi devāḿs tava deva dehe; sarvāḿs tathā bhūta-viśeṣa-sańghān; brahmāṇam īśaḿ kamalāsana-stham; ṛṣīḿś ca sarvān uragāḿś ca divyān;

| अनॆक-बाहूदर-वक्त्र-नॆत्रम्́ | पश्यामि त्वाम्́ सर्वतॊ नंत-रूपम् | नांतम्́ न मध्यम्́ न पुनस् तवादिम्́ | पश्यामि विश्वॆश्वर विश्व-रूप ||
aneka-bāhūdara-vaktra-netraḿ; paśyāmi tvāḿ sarvato 'nanta-rūpam; nāntaḿ na madhyaḿ na punas tavādiḿ; paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa;

| किरीटिनम्́ गदिनम्́ चक्रिणम्́ च | तॆजॊ-राशिम्́ सर्वतॊ दीप्तिमंतम् | पश्यामि त्वाम्́ दुर्निरीक्ष्यम्́ समंताद् | दीप्तानलार्क-द्युतिम् अप्रमॆयम् ||
kirīṭinaḿ gadinaḿ cakriṇaḿ ca; tejo-rāśiḿ sarvato dīptimantam; paśyāmi tvāḿ durnirīkṣyaḿ samantād; dīptānalārka-dyutim aprameyam;

| त्वम् अक्षरम्́ परमम्́ वॆदितव्यम्́ | त्वम् अस्य विश्वस्य परम्́ निधानम् | त्वम् अव्ययः शाश्वत-धर्म-गॊप्ता | सनातनस् त्वम्́ पुरुषॊ मतॊ मॆ ||
tvam akṣaraḿ paramaḿ veditavyaḿ; tvam asya viśvasya paraḿ nidhānam; tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā; sanātanas tvaḿ puruṣo mato me;

| अनादि-मध्यांतम् अनंत-वीर्यम् | अनंत-बाहुम्́ शशि-सूर्य-नॆत्रम् | पश्यामि त्वाम्́ दीप्त-हुताश-वक्त्रम्́ | स्व-तॆजसा विश्वम् इदम्́ तपंतम् ||
anādi-madhyāntam ananta-vīryam; ananta-bāhuḿ śaśi-sūrya-netram; paśyāmi tvāḿ dīpta-hutāśa-vaktraḿ; sva-tejasā viśvam idaḿ tapantam;

| द्याव् आ-प्ड़्थिव्यॊर् इदम् अंतरम्́ हि | व्याप्तम्́ त्वयैकॆन दिशश् च सर्वाः | द्ड़्ष्ट्वाद्भुतम्́ रूपम् उग्रम्́ तवॆदम्́ | लॊक-त्रयम्́ प्रव्यथितम्́ महात्मन् ||
dyāv ā-pṛthivyor idam antaraḿ hi; vyāptaḿ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ; dṛṣṭvādbhutaḿ rūpam ugraḿ tavedaḿ; loka-trayaḿ pravyathitaḿ mahātman;

| अमी हि त्वाम्́ सुर-सन्́घा विशंति | कॆचिद् भीताः प्राञ्जलयॊ ग्ड़्णंति | स्वस्तीत्य् उक्त्वा महर्षि-सिढ-सन्́घाः | स्तुवंति त्वाम्́ स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ||
amī hi tvāḿ sura-sańghā viśanti; kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti; svastīty uktvā maharṣi-siddha-sańghāḥ; stuvanti tvāḿ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ;

| रूपम्́ महत् तॆ बहु-वक्त्र-नॆत्रम्́ | महा-बाहॊ बहु-बाहूरु-पादम् | बहूदरम्́ बहु-दम्́ष्ट्रा-करालम्́ | द्ड़्ष्ट्वा लॊकाः प्रव्यथितास् तथाहम् ||
rūpaḿ mahat te bahu-vaktra-netraḿ; mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam; bahūdaraḿ bahu-daḿṣṭrā-karālaḿ; dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham;

| नभः-स्प्ड़्शम्́ दीप्तम् अनॆक-वर्णम्́ | व्यात्ताननम्́ दीप्त-विशाल-नॆत्रम् | द्ड़्ष्ट्वा हि त्वाम्́ प्रव्यथितांतर्-आत्मा | ध्ड़्तिम्́ न विंदामि शमम्́ च विष्णॊ ||
nabhaḥ-spṛśaḿ dīptam aneka-varṇaḿ; vyāttānanaḿ dīpta-viśāla-netram; dṛṣṭvā hi tvāḿ pravyathitāntar-ātmā; dhṛtiḿ na vindāmi śamaḿ ca viṣṇo;

| दम्́ष्ट्रा-करालानि च तॆ मुखानि | द्ड़्ष्ट्वैव कालानल-संनिभानि | दिशॊ न जानॆ न लभॆ च शर्म | प्रसीद दॆवॆश जगन्-निवास ||
daḿṣṭrā-karālāni ca te mukhāni; dṛṣṭvaiva kālānala-sannibhāni; diśo na jāne na labhe ca śarma; prasīda deveśa jagan-nivāsa;

| अमी च त्वाम्́ ध्ड़्तराष्ट्रस्य पुत्राः | सर्वॆ सहैवावनि-पाल-सन्́घैः | भीष्मॊ द्रॊणः सूत-पुत्रस् तथासौ | सहास्मदीयैर् अपि यॊध-मुख्यैः | वक्त्राणि तॆ त्वरमाणा विशंति | दम्́ष्ट्रा-करालानि भयानकानि | कॆचिद् विलग्ना दशनांतरॆषु | संद्ड़्श्यंतॆ चूर्णितैर् उत्तमान्́गैः ||
amī ca tvāḿ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ; sarve sahaivāvani-pāla-sańghaiḥ; bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau; sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ; vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti; daḿṣṭrā-karālāni bhayānakāni; kecid vilagnā daśanāntareṣu; sandṛśyante cūrṇitair uttamāńgaiḥ;

| अमी च त्वाम्́ ध्ड़्तराष्ट्रस्य पुत्राः | सर्वॆ सहैवावनि-पाल-सन्́घैः | भीष्मॊ द्रॊणः सूत-पुत्रस् तथासौ | सहास्मदीयैर् अपि यॊध-मुख्यैः | वक्त्राणि तॆ त्वरमाणा विशंति | दम्́ष्ट्रा-करालानि भयानकानि | कॆचिद् विलग्ना दशनांतरॆषु | संद्ड़्श्यंतॆ चूर्णितैर् उत्तमान्́गैः ||
amī ca tvāḿ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ; sarve sahaivāvani-pāla-sańghaiḥ; bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau; sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ; vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti; daḿṣṭrā-karālāni bhayānakāni; kecid vilagnā daśanāntareṣu; sandṛśyante cūrṇitair uttamāńgaiḥ;

| यथा नदीनाम्́ बहवॊ ंबु-वॆगाः | समुद्रम् ऎवाभिमुखा द्रवंति | तथा तवामी नर-लॊक-वीरा | विशंति वक्त्राण्य् अभिविज्वलंति ||
yathā nadīnāḿ bahavo 'mbu-vegāḥ; samudram evābhimukhā dravanti; tathā tavāmī nara-loka-vīrā; viśanti vaktrāṇy abhivijvalanti;

| यथा प्रदीप्तम्́ ज्वलनम्́ पतन्́गा | विशंति नाशाय सम्ड़्ढ-वॆगाः | तथैव नाशाय विशंति लॊकास् | तवापि वक्त्राणि सम्ड़्ढ-वॆगाः ||
yathā pradīptaḿ jvalanaḿ patańgā; viśanti nāśāya samṛddha-vegāḥ; tathaiva nāśāya viśanti lokās; tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ;

| लॆलिह्यसॆ ग्रसमानः समंताल् | लॊकान् समग्रान् वदनैर् ज्वलद्भिः | तॆजॊभिर् आपूर्य जगत् समग्रम्́ | भासस् तवॊग्राः प्रतपंति विष्णॊ ||
lelihyase grasamānaḥ samantāl; lokān samagrān vadanair jvaladbhiḥ; tejobhir āpūrya jagat samagraḿ; bhāsas tavogrāḥ pratapanti viṣṇo;

| आख्याहि मॆ कॊ भवान् उग्र-रूपॊ | नमॊ स्तु तॆ दॆव-वर प्रसीद | विज्ञातुम् इच्छामि भवंतम् आद्यम्́ | न हि प्रजानामि तव प्रव्ड़्त्तिम् ||
ākhyāhi me ko bhavān ugra-rūpo; namo 'stu te deva-vara prasīda; vijñātum icchāmi bhavantam ādyaḿ; na hi prajānāmi tava pravṛttim;

| श्री-भगवान् उवाच | कालॊ स्मि लॊक-क्षय-क्ड़्त् प्रव्ड़्ढॊ | लॊकान् समाहर्तुम् इह प्रव्ड़्त्तः | ड़्तॆ पि त्वाम्́ न भविष्यंति सर्वॆ | यॆ वस्थिताः प्रत्यनीकॆषु यॊधाः ||
śrī-bhagavān uvāca; kālo 'smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho; lokān samāhartum iha pravṛttaḥ; ṛte 'pi tvāḿ na bhaviṣyanti sarve; ye 'vasthitāḥ pratyanīkeṣu yodhāḥ;

| तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशॊ लभस्व | जित्वा शत्रून् भुन्́क्ष्व राज्यम्́ सम्ड़्ढम् | मयैवैतॆ निहताः पूर्वम् ऎव | निमित्त-मात्रम्́ भव सव्य-साचिन् ||
tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva; jitvā śatrūn bhuńkṣva rājyaḿ samṛddham; mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva; nimitta-mātraḿ bhava savya-sācin;

| द्रॊणम्́ च भीष्मम्́ च जयद्रथम्́ च | कर्णम्́ तथांयान् अपि यॊध-वीरान् | मया हताम्́स् त्वम्́ जहि मा व्यथिष्ठा | युध्यस्व जॆतासि रणॆ सपत्नान् ||
droṇaḿ ca bhīṣmaḿ ca jayadrathaḿ ca; karṇaḿ tathānyān api yodha-vīrān; mayā hatāḿs tvaḿ jahi mā vyathiṣṭhā; yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān;

| सञ्जय उवाच | ऎतच् छ्रुत्वा वचनम्́ कॆशवस्य | क्ड़्ताञ्जलिर् वॆपमानः किरीती | नमस्क्ड़्त्वा भूय ऎवाह क्ड़्ष्णम्́ | स-गद्गदम्́ भीत-भीतः प्रणम्य ||
sañjaya uvāca; etac chrutvā vacanaḿ keśavasya; kṛtāñjalir vepamānaḥ kirītī; namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaḿ; sa-gadgadaḿ bhīta-bhītaḥ praṇamya;

| अर्जुन उवाच | स्थानॆ ह्ड़्षीकॆश तव प्रकीर्त्या | जगत् प्रह्ड़्ष्यत्य् अनुरज्यतॆ च | रक्षाम्́सि भीतानि दिशॊ द्रवंति | सर्वॆ नमस्यंति च सिढ-सन्́घाः ||
arjuna uvāca; sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā; jagat prahṛṣyaty anurajyate ca; rakṣāḿsi bhītāni diśo dravanti; sarve namasyanti ca siddha-sańghāḥ;

| कस्माच् च तॆ न नमॆरन् महात्मन् | गरीयसॆ ब्रह्मणॊ प्य् आदि-कर्त्रॆ | अनंत दॆवॆश जगन्-निवास | त्वम् अक्षरम्́ सद्-असत् तत् परम्́ यत् ||
kasmāc ca te na nameran mahātman; garīyase brahmaṇo 'py ādi-kartre; ananta deveśa jagan-nivāsa; tvam akṣaraḿ sad-asat tat paraḿ yat;

| त्वम् आदि-दॆवः पुरुषः पुराणस् | त्वम् अस्य विश्वस्य परम्́ निधानम् | वॆत्तासि वॆद्यम्́ च परम्́ च धाम | त्वया ततम्́ विश्वम् अनंत-रूप ||
tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas; tvam asya viśvasya paraḿ nidhānam; vettāsi vedyaḿ ca paraḿ ca dhāma; tvayā tataḿ viśvam ananta-rūpa;

| वायुर् यमॊ ग्निर् वरुणः शशान्́कः | प्रजापतिस् त्वम्́ प्रपितामहश् च | नमॊ नमस् तॆ स्तु सहस्र-क्ड़्त्वः | पुनश् च भूयॊ पि नमॊ नमस् तॆ ||
vāyur yamo 'gnir varuṇaḥ śaśāńkaḥ; prajāpatis tvaḿ prapitāmahaś ca; namo namas te 'stu sahasra-kṛtvaḥ; punaś ca bhūyo 'pi namo namas te;

| नमः पुरस्ताद् अथ प्ड़्ष्ठतस् तॆ | नमॊ स्तु तॆ सर्वत ऎव सर्व | अनंत-वीर्यामित-विक्रमस् त्वम्́ | सर्वम्́ समाप्नॊषि ततॊ सि सर्वः ||
namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te; namo 'stu te sarvata eva sarva; ananta-vīryāmita-vikramas tvaḿ; sarvaḿ samāpnoṣi tato 'si sarvaḥ;

| सखॆति मत्वा प्रसभम्́ यद् उक्तम्́ | हॆ क्ड़्ष्ण हॆ यादव हॆ सखॆति | अजानता महिमानम्́ तवॆदम्́ | मया प्रमादात् प्रणयॆन वापि | यच् चावहासार्थम् असत्-क्ड़्तॊ सि | विहार-शय्यासन-भॊजनॆषु | ऎकॊ थ वाप्य् अच्युत तत्-समक्षम्́ | तत् क्षामयॆ त्वाम् अहम् अप्रमॆयम् ||
sakheti matvā prasabhaḿ yad uktaḿ; he kṛṣṇa he yādava he sakheti; ajānatā mahimānaḿ tavedaḿ; mayā pramādāt praṇayena vāpi; yac cāvahāsārtham asat-kṛto 'si; vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu; eko 'tha vāpy acyuta tat-samakṣaḿ; tat kṣāmaye tvām aham aprameyam;

| सखॆति मत्वा प्रसभम्́ यद् उक्तम्́ | हॆ क्ड़्ष्ण हॆ यादव हॆ सखॆति | अजानता महिमानम्́ तवॆदम्́ | मया प्रमादात् प्रणयॆन वापि | यच् चावहासार्थम् असत्-क्ड़्तॊ सि | विहार-शय्यासन-भॊजनॆषु | ऎकॊ थ वाप्य् अच्युत तत्-समक्षम्́ | तत् क्षामयॆ त्वाम् अहम् अप्रमॆयम् ||
sakheti matvā prasabhaḿ yad uktaḿ; he kṛṣṇa he yādava he sakheti; ajānatā mahimānaḿ tavedaḿ; mayā pramādāt praṇayena vāpi; yac cāvahāsārtham asat-kṛto 'si; vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu; eko 'tha vāpy acyuta tat-samakṣaḿ; tat kṣāmaye tvām aham aprameyam;

| पितासि लॊकस्य चराचरस्य | त्वम् अस्य पूज्यश् च गुरुर् गरीयान् | न त्वत्-समॊ स्त्य् अभ्यधिकः कुतॊ ंयॊ | लॊक-त्रयॆ प्य् अप्रतिम-प्रभाव ||
pitāsi lokasya carācarasya; tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān; na tvat-samo 'sty abhyadhikaḥ kuto 'nyo; loka-traye 'py apratima-prabhāva;

| तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम्́ | प्रसादयॆ त्वाम् अहम् ईशम् ईड्यम् | पितॆव पुत्रस्य सखॆव सख्युः | प्रियः प्रियायार्हसि दॆव सॊढुम् ||
tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaḿ; prasādaye tvām aham īśam īḍyam; piteva putrasya sakheva sakhyuḥ; priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum;

| अद्ड़्ष्ट-पूर्वम्́ ह्ड़्षितॊ स्मि द्ड़्ष्ट्वा | भयॆन च प्रव्यथितम्́ मनॊ मॆ | तद् ऎव मॆ दर्शय दॆव रूपम्́ | प्रसीद दॆवॆश जगन्-निवास ||
adṛṣṭa-pūrvaḿ hṛṣito 'smi dṛṣṭvā; bhayena ca pravyathitaḿ mano me; tad eva me darśaya deva rūpaḿ; prasīda deveśa jagan-nivāsa;

| किरीटिनम्́ गदिनम्́ चक्र-हस्तम् | इच्छामि त्वाम्́ द्रष्टुम् अहम्́ तथैव | तॆनैव रूपॆण चतुर्-भुजॆन | सहस्र-बाहॊ भव विश्व-मूर्तॆ ||
kirīṭinaḿ gadinaḿ cakra-hastam; icchāmi tvāḿ draṣṭum ahaḿ tathaiva; tenaiva rūpeṇa catur-bhujena; sahasra-bāho bhava viśva-mūrte;

| श्री-भगवान् उवाच | मया प्रसंनॆन तवार्जुनॆदम्́ | रूपम्́ परम्́ दर्शितम् आत्म-यॊगात् | तॆजॊ-मयम्́ विश्वम् अनंतम् आद्यम्́ | यन् मॆ त्वद् अंयॆन न द्ड़्ष्ट-पूर्वम् ||
śrī-bhagavān uvāca; mayā prasannena tavārjunedaḿ; rūpaḿ paraḿ darśitam ātma-yogāt; tejo-mayaḿ viśvam anantam ādyaḿ; yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam;

| न वॆद-यज्ञाध्ययनैर् न दानैर् | न च क्रियाभिर् न तपॊभिर् उग्रैः | ऎवम्́-रूपः शक्य अहम्́ ंड़्-लॊकॆ | द्रष्टुम्́ त्वद् अंयॆन कुरु-प्रवीर ||
na veda-yajñādhyayanair na dānair; na ca kriyābhir na tapobhir ugraiḥ; evaḿ-rūpaḥ śakya ahaḿ nṛ-loke; draṣṭuḿ tvad anyena kuru-pravīra;

| मा तॆ व्यथा मा च विमूढ-भावॊ | द्ड़्ष्ट्वा रूपम्́ घॊरम् ईद्ड़्न्́ ममॆदम् | व्यपॆत-भीः प्रीत-मनाः पुनस् त्वम्́ | तद् ऎव मॆ रूपम् इदम्́ प्रपश्य ||
mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo; dṛṣṭvā rūpaḿ ghoram īdṛń mamedam; vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaḿ; tad eva me rūpam idaḿ prapaśya;

| सञ्जय उवाच | इत्य् अर्जुनम्́ वासुदॆवस् तथॊक्त्वा | स्वकम्́ रूपम्́ दर्शयाम् आस भूयः | आश्वासयाम् आस च भीतम् ऎनम्́ | भूत्वा पुनः सौम्य-वपुर् महात्मा ||
sañjaya uvāca; ity arjunaḿ vāsudevas tathoktvā; svakaḿ rūpaḿ darśayām āsa bhūyaḥ; āśvāsayām āsa ca bhītam enaḿ; bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā;

| अर्जुन उवाच | द्ड़्ष्ट्वॆदम्́ मानुषम्́ रूपम्́ | तव सौम्यम्́ जनार्दन | इदानीम् अस्मि सम्́व्ड़्त्तः | स-चॆताः प्रक्ड़्तिम्́ गतः ||
arjuna uvāca; dṛṣṭvedaḿ mānuṣaḿ rūpaḿ; tava saumyaḿ janārdana; idānīm asmi saḿvṛttaḥ; sa-cetāḥ prakṛtiḿ gataḥ;

| श्री-भगवान् उवाच | सु-दुर्दर्शम् इदम्́ रूपम्́ | द्ड़्ष्टवान् असि यन् मम | दॆवा अप्य् अस्य रूपस्य | नित्यम्́ दर्शन-कान्́क्षिणः ||
śrī-bhagavān uvāca; su-durdarśam idaḿ rūpaḿ; dṛṣṭavān asi yan mama; devā apy asya rūpasya; nityaḿ darśana-kāńkṣiṇaḥ;

| नाहम्́ वॆदैर् न तपसा | न दानॆन न चॆज्यया | शक्य ऎवम्́-विधॊ द्रष्टुम्́ | द्ड़्ष्टवान् असि माम्́ यथा ||
nāhaḿ vedair na tapasā; na dānena na cejyayā; śakya evaḿ-vidho draṣṭuḿ; dṛṣṭavān asi māḿ yathā;

| भक्त्या त्व् अनंयया शक्य | अहम् ऎवम्́-विधॊ र्जुन | ज्ञातुम्́ द्रष्टुम्́ च तत्त्वॆन | प्रवॆष्टुम्́ च परंतप ||
bhaktyā tv ananyayā śakya; aham evaḿ-vidho 'rjuna; jñātuḿ draṣṭuḿ ca tattvena; praveṣṭuḿ ca parantapa;

| मत्-कर्म-क्ड़्न् मत्-परमॊ | मद्-भक्तः सन्́ग-वर्जितः | निर्वैरः सर्व-भूतॆषु | यः स माम् ऎति पांडव ||
mat-karma-kṛn mat-paramo; mad-bhaktaḥ sańga-varjitaḥ; nirvairaḥ sarva-bhūteṣu; yaḥ sa mām eti pāṇḍava;

More Chapters

Select a chapter below

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Share